Kleding geborduurd met uw logo en kleding bedrukt met uw logo, franco geleverd vanaf €800,-

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van BORDUURBEDRUK.BIZ , zoals deze beschikbaar is gesteld door BORDUURBEDRUK . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BORDUURBEDRUK is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BORDUURBEDRUK.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met BORDUURBEDRUK te mogen claimen of te veronderstellen.

BORDUURBEDRUK streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. BORDUURBEDRUK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van BORDUURBEDRUK.BIZ op deze pagina.

LEVERINGSVOORWAARDEN
gedeponeerd Kamer van Koophandel
Algemeen
Borduurbedruk.biz is gevestigd aan de Strooijonkerstraat 1/c 1812PJ te Alkmaar.
Telefoon: +31(0)725159438  Fax: +31(0)725159849  E-mail: info@Borduurbedruk.biz

Borduurbedruk.biz is gespecialiseerd in het produceren van machinaal borduurwerk 
Borduurbedruk.biz is tevens leverancier van Bedrijfskleding, Promotietextiel, Sportkleding, Gifts en Gadgets, aan het bedrijfsleven.
Artikel 1: ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Borduurbedruk.biz en haar opdrachtgever of koper, nationaal, zowel als internationaal.


1.2 Door opdrachtgever of koper gehanteerde voorwaarden, kunnen op en tussen partijen gesloten overeenkomst slechts van toepassing zijn, indien ze door Borduurbedruk.biz schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden in of buiten rechte wordt vernietigd, dient bij de bepaling van hetgeen tussen partijen rechtens is, zo nauw mogelijk te worden aangesloten bij de vernietigde bepaling.


1.4 Voor zover toepasselijk, moet in deze voorwaarden, onder het begrip “zaken”, onder meer zowel worden verstaan voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, als diensten.


1.5 Deze voorwaarden gelden ook ten gunste van het personeel van Borduurbedruk.biz, en van derden die bij de uitvoering, van met Borduurbedruk.biz gesloten overeenkomsten, worden ingeschakeld.

Artikel 2: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
2.1 Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien de offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, en dit door de opdrachtgever of koper wordt aanvaard, heeft Borduurbedruk.biz het recht, het aanbod, binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen. De aanbiedingen zijn gebaseerd, op de eventueel bij de aanvraag van de zijde van de opdrachtgever of koper, verstrekte gegevens.


2.2 Toezeggingen door, en afspraken met ondergeschikten van Borduurbedruk.biz, binden Borduurbedruk.biz slechts voor zover deze toezegging en/of afspraken ,door Borduurbedruk.biz schriftelijk zijn bevestigd.


2.3 Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Borduurbedruk.biz te leveren zaken, dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 3: PRIJZEN
3.1 Prijzen in offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen, zijn exclusief omzetbelasting.


3.2 De door Borduurbedruk.biz genoemde prijs, is gebaseerd op inkoopprijzen, en op andere kostenfactoren. Wanneer een van de prijsbestanddelen na totstandkoming van de overeenkomst en voor algehele uitvoering ervan wordt verhoogd, is Borduurbedruk.biz gerechtigd de overeengekomen prijs rato te verhogen. Kostenfactoren zijn onder meer lonen, sociale- en overheidslasten, vervoerskosten, verzekeringspremies, valutaschommelingen die betrekking hebben op de door Borduurbedruk.biz ingekochte zaken, invoerrechten, belastingen, heffing, rechten en dergelijke, ook indien de verhoging daarvan ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar was. Indien de hier bedoelde prijsverhoging meer dan 10% bedraagt heeft de opdrachtgever of  koper, het recht de overeenkomst na aankondiging van prijsverhoging door Borduurbedruk.biz, te ontbinden, doch slechts voor zover hij zich binnen 8 dagen na de aankondiging aan Borduurbedruk.biz kenbaar maakt.
Indien de opdrachtgever of koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een bedrijf of beroep, en de prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, is hij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: VERVOER EN/OF RISICO
4.1 Alle door Borduurbedruk.biz geleverde zaken, welke verstuurd worden, reizen voor haar risico, tot aan het moment van aflevering aan het door de opdrachtgever of koper opgegeven adres. De vervoerskosten worden doorberekend aan opdrachtgever of koper tenzij anders is overeengekomen. De wijze van transport wordt door Borduurbedruk.biz bepaald. Indien de af te leveren zaken van Borduurbedruk.biz rechtstreeks vanaf het magazijn of de fabriek van de leverancier en/of fabrikant, naar de opdrachtgever of koper wordt vervoerd, reizen die zaken, in afwijking van het bovenstaande, voor rekening en risico van de opdrachtgever of koper.


4.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn in- en uitvoerrechten, inklaringskosten, belastingen e.d. voor rekening van de opdrachtgever of koper.

Artikel 5: LEVERINGSTERMIJN, LEVERING EN/OF INSTALLATIE
5.1 De opdrachtgever of koper dient Borduurbedruk.biz volledig en juist in te lichten omtrent (de omvang van) de uit te voeren werkzaamheden, en de omstandigheden waaronder die werkzaamheden dienen te worden verricht. Indien blijkt dat inlichtingen niet volledig, dan wel onjuist, waren en als gevolg daarvan Borduurbedruk.biz extra kosten dienen te worden gemaakt, zullen deze kosten waaronder manuren, extra materiaalkosten en vervoerskosten, door Borduurbedruk.biz aan de opdrachtgever of koper in rekening worden gebracht.


5.2 De opdrachtgever of koper dient ervoor te zorgen dat Borduurbedruk.biz zonder bijkomende werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip met de opdracht kan beginnen.


5.3 Indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen, en/of dat binnen een bepaalde termijn door Borduurbedruk.biz met de werkzaamheden moet zijn aangevangen, om binnen een bepaalde termijn te zullen zijn voltooid, wordt deze termijn verlengd indien en voor zover de opdrachtgever of koper nog niet alle voor de uitvoering van overeenkomst noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen.


5.4 Borduurbedruk.biz is na overschrijding van een bepaalde leveringstermijn slechts in verzuim, indien zij van de opdrachtgever of koper een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar nog een redelijke termijn wordt aangeboden om tot levering over te gaan, en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft.


5.5 Bij overschrijding van laatstbedoelde termijn ,zal opdrachtgever of koper het recht hebben om ontbinding van de overeenkomst te vorderen. De opdrachtgever of koper heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding ,en evenmin recht om, al dan niet met rechtelijke machtiging, werkzaamheden ter uitvoering van verbintenissen uit de overeenkomst voor rekening van Borduurbedruk.biz te (doen) verrichten, behoudens voor zover de overschrijding van in de het vorige lid bedoelde redelijke termijn, het gevolg is van omzet, dan wel grove schuld van de directie van Borduurbedruk.biz en of haar leidinggevende ondergeschikten.


5.6 Borduurbedruk.biz heeft, indien zij ten gevolge van een handelen of nalaten door de opdrachtgever of koper, dan wel door derden, niet in de gelegenheid is om de overeenkomst uit te voeren en/of de zaken aan de opdrachtgever of koper af te leveren, de te leveren zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever of koper op te slaan of te doen opslaan. Ondanks het voorgaande blijft de opdrachtgever of koper gehouden, de overeengekomen prijs voor de verrichten werkzaamheden en/of de te leveren zaken, te betalen.


5.7 Indien Borduurbedruk.biz niet tijdig levert, niet tijdig met de werkzaamheden een aanvang maakt en/of deze niet tijdig voltooid, is de opdrachtgever of koper behoudens voor zover hij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, niet gerechtigd, de verplichtingen die uit de met Borduurbedruk.biz gesloten overeenkomst voor hem voortvloeien, op te schorten.


5.8 Borduurbedruk.biz is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, en/of bij uitvoering ervan derden in te schakelen.

5.9 Bijgeval de overeenkomst tussen opdrachtgever of koper en Borduurbedruk.biz

het borduren of bedrukken betreft, van goederen welke toebehoren aan de opdrachtgever of koper of toebehoren aan derden, is het Retentierecht van kracht. Borduurbedruk.biz is, ongeacht enig andersluidend beding, gerechtigd om het nakomen van de verplichting tot afleveren van deze (geborduurde of bedrukte) goederen, uit te stellen tot het moment dat de opdrachtgever of koper de vorderingen van Borduurbedruk.biz in zijn geheel heeft voldaan.

Artikel 6: WIJZIGING/ANNULERING

Wijziging of annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever of koper behoeft de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Borduurbedruk.biz. Indien de opdrachtgever of koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, is hij gehouden de daaruit voor Borduurbedruk.biz voortvloeiende inkomen en/of vermogen schade te vergoeden.
Artikel 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 Borduurbedruk.biz behoudt zich eigendom voor, van de aan de opdrachtgever of koper krachtens de overeenkomst (af)geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs met betrekking tot deze zaken, en de daarbij ten behoeve van opdrachtgever of koper verrichtte of te verrichten werkzaamheden geheel is voldaan, alsmede totdat de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, en alle overige met Borduurbedruk gesloten overeenkomsten  door de opdrachtgever of koper zijn voldaan.


7.2 De opdrachtgever of koper verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten zoals inpandgeving of anderszins deze zaken te bezwaren of aan derden in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven of af te staan, behoudens voor zover de opdrachtgever of koper op dat moment aan zijn verplichtingen jegens Borduurbedruk.biz heeft voldaan.


7.3 Indien de opdrachtgever of koper handelt in strijd met hierboven in lid 2 genoemde verplichtingen, heeft Borduurbedruk.biz het recht alle door haar (af) geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. De opdrachtnemer of koper is verplicht Borduurbedruk.biz daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar en/of door haar aangewezen personen, toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikten en in gebruik zijnde ruimten, alsmede toegang bij derden die de zaak voor de opdrachtgever of koper houden, te verlenen. De opdrachtgever of koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% per dag van het door hem verschuldigde. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever of koper verplicht Borduurbedruk.biz  zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.
De opdrachtgever of koper verplicht zich op eerste verzoek van Borduurbedruk.biz:
1. de onder eigendomsvoorbehoud door Borduurbedruk.biz geleverde zaken te merken als eigendom van Borduurbedruk.biz zodat eventuele beslagleggers en derden die rechten pretenderen op deze goederen, melding gemaakt wordt van het eigendomsrecht van Borduurbedruk.biz


2. medewerking te verlenen aan allerhande redelijke manieren en maatregelen die Borduurbedruk.biz ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de door Borduurbedruk.biz geleverde zaken wil treffen en welke de opdrachtgever of koper niet onredelijk hinderen in de gebruikelijke uitoefening van haar bedrijf.


3. de door Borduurbedruk.biz onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal , tegen brand-, ontploffing- en tegen waterschade en de polis van deze verzekering aan Borduurbedruk.biz ter inzage te geven;


4. alle aanspraken van de opdrachtgever of koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Borduurbedruk.biz zoals wordt verordent in art. 3:239 BW;


5. de vorderingen die de opdrachtgever of koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Borduurbedruk.biz geleverde zaken te verpanden aan Borduurbedruk.biz zoals wordt verordent in art. 3:239 BW;


7.4 De door Borduurbedruk.biz geconstrueerde digitale borduurdata en digitale bedrukdata tbv logo’s en andere voorstellingen alsmede litho’s , films modellen, werktekeningen, detailtekeningen  en fotografische opnamen, , en de door Borduurbedruk.biz toegepaste digitale borduurdata en digitale bedrukdata tbv logo’s en andere voorstellingen, is Intellectueel eigendom van Borduurbedruk.biz en uitsluitend voor gebruik door Borduurbedruk.biz.
De opdrachtgever of koper garandeert dat er geen inbreuk word gemaakt op rechten van derden bij de nakoming door Borduurbedruk.biz van de overeenkomst tussen opdrachtgever of koper en Borduurbedruk.biz
De opdrachtgever of koper vrijwaart Borduurbedruk.biz ter zake voor alle aanspraken aangaande het auteursrecht. Borduurbedruk.biz blijft steeds de auteursrecht rechthebbende   welke ontstaat bij het door Borduurbedruk.biz nakomen van de tbv de overeenkomst vervaardigde of toegepaste producten, zoals digitale borduurdata en digitale bedrukdata tbv logo’s en andere voorstellingen alsmede litho’s , films, modellen, werktekeningen, detailtekeningen  en fotografische opnamen.
Van de auteurs rechtelijke digitale borduurdata en digitale bedrukdata tbv logo’s en andere voorstellingen alsmede litho’s , films worden geen kopieën verstrekt.
Het is niet toegestaan auteurs rechtelijke modellen, werktekeningen, detailtekeningen  en fotografische opnamen welke geconstrueerd zijn of toegepast worden door Borduurbedruk.biz te verspreiden, te verveelvoudigen of te kopiëren.
Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft Borduurbedruk.biz het recht om zonder rechtelijke tussenkomst haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Borduurbedruk.biz behoudt zich tevens het recht voor op volledige vergoeding van schade, kosten, intresten en winstderving.

Artikel 8: BETALING
8.1 Borduurbedruk.biz is te allen tijde gerechtigd, voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen van de opdrachtgever of koper, zekerheidsstelling, dan wel gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.


8.2 Betaling van door Borduurbedruk.biz aan opdrachtgevers of kopers verstuurde facturen, dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.


8.3 Indien enige betalingstermijn door de opdrachtgever en/of koper is overschreden, is het integraal openstaande factuurbedrag, naast de overige nog openstaande facturen, zonder ingebrekestelling terstond opeisbaar. Zulks is eveneens het geval indien sprake is van surseance van betaling, faillissement en of curatele.


8.4 Door de opdrachtgever of koper gedane betaling ,strekken allereerst ter afdoening van verschuldigde kosten en rente, en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de opdrachtgever of koper aangeeft, dat de betaling betrekking heeft op andere facturen.


8.5 Indien volledige betaling, niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, heeft de opdrachtgever of koper terstond van rechtswege verzuimd en is, na het verstrijken van de in lid 2 genoemde betalingstermijn, aan Borduurbedruk.biz een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BA te vermeerderen met 2% over het openstaande bedrag.


8.6 In het bovenomschreven geval is de opdrachtgever of koper eveneens verplicht de buitenrechtelijke incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten aan Borduurbedruk.biz te voldoen. Bovenomschreven verplichtingen laten aanspraken van Borduurbedruk.biz om integrale schadevergoeding te verkrijgen onverlet.


8.7 Borduurbedruk.biz is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever of koper aan al zijn opeisbare verplichtingen jegens haar heeft voldaan.


8.8 Borduurbedruk.biz is bevoegd  alle vorderingen op opdrachtgever of koper, met iedere schuld aan een van de vennootschappen en/of ondernemingen die aan de desbetreffende opdrachtgever of koper behoren, te verrekenen.

8.9 Behalve de factuurbedragen en rente is opdrachtgever of koper alle gerechtelijke kosten verschuldigd die door wanbetaling zijn ontstaan. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen vastgesteld op 20% van de vordering, met een minimum van € 200,-

Artikel 9: RECLAME
9.1 De opdrachtgever of koper is verplicht het werk en/of het geleverde onmiddellijk na voltooiing, respectievelijk levering ervan op zichtbare gebreke en/of aantallen te controleren. Bij zichtbare gebreken en/of onjuiste aantallen, dient de opdrachtgever of koper, binnen een termijn van 48 uur na levering of voltooiing van het werk, schriftelijk en gemotiveerd, daarvan aan Borduurbedruk.biz mededeling te doen, bij gebreke waarvan de geleverde zaken en/of het werk geacht worden, dan wel wordt, in goede staat en hoeveelheid te zijn aanvaard.


9.2 Andere gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking, dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijze hadden kunnen worden ontdekt, doch in ieder geval binnen een 7 dagen na voltooiing van het werk of na levering, schriftelijk en gemotiveerd aan Borduurbedruk.biz worden gemeld, bij gebreke waarvan het werk of de geleverde zaken geacht worden, dan wel wordt, in goede staat en hoeveelheid te zijn aanvaard.


9.3 Reclame geeft de opdrachtgever of koper geen recht betaling van de factuur te weigeren of te schorten.


9.4 Indien Borduurbedruk.biz van oordeel is dat een reclame terecht is ingediend, heeft Borduurbedruk.biz het recht om na overleg met opdrachtgever of koper, de factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan of de overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder verplichting van de opdrachtgever of koper, aan Borduurbedruk.biz, op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde, franco te retourneren.


9.5 Op Borduurbedruk.biz rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame, indien de opdrachtgever of koper niet aan al zijn verplichtingen jegens Borduurbedruk.biz, tijdig en volledig heeft voldaan.


9.6 Een reclame betreffende geleverde zaken, kan geen invloed hebben op eerder geleverde of alsnog te leveren zaken. Ook niet aan zaken, die al zijn, of zullen worden geleverd, ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.


9.7 Reclame kan niet worden behandeld, indien geleverde zaken niet meer in elk opzicht, in exact dezelfde staat verkeren, als ten tijde van de levering.


9.8 Borduurbedruk.biz is bevoegd retourzendingen te weigeren, tenzij de mogelijkheid van retournering, uitdrukkelijk is overeengekomen.


9.9 Indien bij nabestelling of hernieuwde bestellingen van dezelfde zaken, sprake is van geringe afwijking in grijswaarde, kleur, omvang, dikte of uitvoering, bestaat aan de zijde van de opdrachtgever of koper, geen recht van reclame.

Artikel 10: VRIJWARING

De opdrachtgever of koper vrijwaart Borduurbedruk.biz, tegen alle afspraken van derden, ter zake van door deze in verband met de door Borduurbedruk.biz verrichtte werkzaamheden en/of (af)geleverde zaken geleden of te lijden schade.
Artikel 11: OVERMACHT
11.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Borduurbedruk.biz kan worden toegerekend. Daaronder wordt in ieder geval begrepen een tekortkoming als volgt van:

-deconfiture van en/of ernstige verstoring van het productieproces bij toeleveranciers van Borduurbedruk.biz;
-werkstaking;
-brand;
-bijzondere weersomstandigheden;
-overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen.


11.2 In geval van overmacht is Borduurbedruk.biz bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmachtssituatie heeft opgehouden te bestaan, dan wel de overeenkomst, al dan niet aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of ten dele te ontbinden. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Borduurbedruk.biz langer uitblijft dan 3 maanden, is de opdrachtgever of koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval, een verplichting tot schadevergoeding bestaat, evenwel met inachtneming van het volgende lid.


11.3 Indien Borduurbedruk.biz bij het intreden van overmacht, al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd dat gedeelte afzonderlijk te factureren, en is de opdrachtgever of koper gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12: AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Borduurbedruk.biz aanvaard geen aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever of koper geleden schade, behoudens voor zover de opdrachtgever of koper aantoont dat de schade het gevolg is van een toerekenbaar tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen en/of een door haar gepleegde onrechtmatige daad, en zich geen van de navolgende beperkingen van aansprakelijkheid voordoen.


12.2 Borduurbedruk.biz is in geen geval aansprakelijk voor:
-gevolgschade van opdrachtgever of koper (waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan. De opdrachtgever of koper dient zich zo nodig tegen deze schade te verzekeren;
-schade aan zaken die door of namens de fabrikant en/of leverancier, anders dan door Borduurbedruk.biz, rechtstreeks worden vervoerd, bewerkt, behandeld, verhuurd, uitgeleend, in gebruik of in bewaring gegeven of die de fabrikant of leverancier voornoemd om welke reden dan ook onder zich hebben;
-schade veroorzaakt door zaken die rechtstreeks zijn geïmporteerd uit de Verenigde Staten van Noord Amerika en/of Canada, Azië , Midden-Oosten, Afrika en Europa.


12.3 Door Borduurbedruk.biz in afbeelding, catalogi, tekening of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maten, gewichten en toepassingen, alsmede andere specificaties voorkomende in prijscouranten. Aanbiedingen en/of orderbevestigingen en reclamemateriaal worden geacht, bij benadering en vrijblijvend te zijn gegeven. Voor eventuele onjuistheden aanvaardt Borduurbedruk.biz op generlei wijze enige aansprakelijkheid.


12.4 Indien en voor zover aansprakelijkheid van Borduurbedruk.biz vaststaat, zal de omvang van de aan de opdrachtgever of koper verstrekte schadevergoeding, steeds zijn beperkt tot ten hoogste:
-ten aanzien van geleverde zaken: het factuurbedrag;
-ten aanzien van verrichtte werkzaamheden: het bedrag waarvoor Borduurbedruk.biz een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.

Artikel 13: GARANTIE
13.1 Borduurbedruk.biz staat in voor de deugdelijkheid, van de door haar verrichte werkzaamheden, en/of door haar geleverde zaken, met dien verstande dat Borduurbedruk.biz als gevolg van niet deugdelijk verrichtte werkzaamheden, of niet deugdelijk geleverde zaken, gedurende 3 maanden na voltooiing van het werk, en/of levering van de niet deugdelijke zaken, de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren, en bedoelde zaken, ten keuze van Borduurbedruk.biz, zal vervangen of herstellen. Een en ander geldt slechts, voor zover de aansprakelijkheid van schade, niet in de onderhavige algemene voorwaarden is uitgesloten.


13.2 Gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage, door onoordeelkundig of onjuist gebruik, dan wel onderhoud, of na een, door opdrachtgever of koper zelf, of door derden, zonder toestemming van Borduurbedruk.biz, aangebrachte wijziging of reparatie en/of door vanwege in opdracht van de opdrachtgever en koper gebruikte materialen of werkwijze(n), vallen buiten de garantie. Voor het gebruik van ongeschikte en/of verontreinigde oliesoorten, dan wel smeermiddelen, het gebruik van verontreinigde of natte perslucht, vuil in het systeem of agressieve omgeving, en/of de gevolgen van montage of bevestiging op ,of aan, een daartoe ongeschikte ondergrond, aanvaardt Borduurbedruk.biz geen aansprakelijkheid.


13.3 Aanspraak op garantie, bestaat slechts, indien de opdrachtgever of koper, aan al diens verplichtingen jegens Borduurbedruk.biz (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.


13.4 In het lid 1 omschreven geval, dient de opdrachtgever of koper, ervoor zorg te dragen dat Borduurbedruk.biz de oorspronkelijk, overeengekomen werkzaamheden, zonder bijkomende kosten, en/of extra werkzaamheden, opnieuw kan uitvoeren.


13.5 Indien de opdrachtgever of koper, een beroep kan doen op een door de fabrikant en/of leverancier van het geleverde verstrekte fabrieksgarantie, zal die garantie tussen partijen gelden, met dien verstande, dat de door Borduurbedruk.biz gegeven garantie, nimmer een grotere omvang dan deze garanties kunnen hebben.


13.6 Op herstel of vervanging zijn de onderhavige algemene voorwaarden evenredig van toepassing.

13.7 Indien opdrachtgever of koper textiel aanlevert welke Borduurbedruk.biz overeenkomt te borduren of bedrukken staat Borduurbedruk.biz niet in voor de uiteindelijke hechting bij opdruk. Fabrikanten passen bepaalde coatings toe welke niet geschikt zijn voor bedrukken. Borduurbedruk.biz kan textiel welke aangeleverd wordt door opdrachtgever of koper uitsluitend proefondervindelijk accepteren, onder voorwaarde dat Borduurbedruk.biz niet verantwoordelijk is voor eventuele hechtingsproblemen op termijn.

Artikel 14: OPSCHORTING, ONTBINDING, SCHADEVERGOEDING EN VERVAL
14.1 Borduurbedruk.biz is bevoegd, haar uit de overeenkomst, jegens de opdrachtgever of koper voortvloeiende verplichtingen, op te schorten, en/of de overeenkomst, door een eenvoudige schriftelijke verklaring geheel, dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op volledige vergoeding van kosten, schaden en interesse, indien:
– de opdrachtgever of koper 1 van de verplichtingen uit de overeenkomst, de wet, of deze algemene voorwaarden, niet tijdig, of niet behoorlijk, nakomt;
– de opdrachtgever of koper, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, en/of op andere wijze de beschikking over diens vermogen verliest;
– ten laste van de opdrachtgever of koper, conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
– de opdrachtgever of koper, een rechtspersoon is, en die rechtspersoon wordt ontbonden dan wel, indien de koper of opdrachtgever overlijdt, of niet meer bij machte is diens bedrijf uit te oefenen;
– zich overige omstandigheden voordoen, die de verhaalmogelijkheden van Borduurbedruk.biz in gevaar kunnen brengen.
In deze dergelijke gevallen rust op Borduurbedruk.biz geen enkele aansprakelijkheid tot betaling van schadevergoeding.
14.2 In geval van ontbinding, heeft Borduurbedruk.biz het recht, alle door haar geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. De opdrachtgever of koper, is gehouden Borduurbedruk.biz hiertoe alle medewerking te verlenen, met name, door haar aangewezen personen, toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikten en in gebruik zijnde ruimten, te verlenen.
14.3 De kosten van terugname, opslag en verkoop van bedoelde zaken komen voor rekening van de opdrachtgever of koper. Borduurbedruk.biz heeft recht, hetzij de zaken onder haar te houden totdat de opdrachtgever of koper zijn verplichtingen met inbegrip van rente, kosten en (volledige) schadevergoeding integraal heeft voldaan, dan wel de zaken aan derden te verkopen, in welk geval netto opbrengst in mindering wordt gebracht op het integraal door de opdrachtgever of koper aan Borduurbedruk.biz verschuldigde.


14.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden heeft Borduurbedruk.biz recht op vergoeding door de opdrachtgever of koper, van de door haar geleden vermogensschade, tenzij de ontbinding het gevolg is van verzuim en/of overmacht aan de zijde van Borduurbedruk.biz.


14.5 Van verzuim aan de zijde van Borduurbedruk.biz kan slechts sprake zijn, indien de opdrachtgever of koper, haar schriftelijke ingebrekestelling heeft doen toekomen, met daarin een redelijke termijn voor nakoming van de door Borduurbedruk.biz aangegane verplichtingen, binnen de in deze ingebrekestelling genoemde termijn uitblijft.


14.6 Onverminderd het hiervoor bepaalde, vervallen de vorderingen van de opdrachtgever of koper na verloop van een half jaar na levering en/of oplevering.
Indien de opdrachtgever of koper, een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf, geldt een termijn van een jaar.

Artikel 15: GESCHILLEN BEHANDELING
15.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de Burgerlijke Rechter, zal elk geschil tussen partijen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het Arrondissement Alkmaar.


15.2 Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,geldt dat binnen een maand nadat Borduurbedruk.biz aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door wettelijke bevoegde rechter. Borduurbedruk.biz blijft ,volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag, bevoegd de opdrachtgever of koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter.


15.3 Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


15.4 Op elke overeenkomst tussen Borduurbedruk.biz en de opdrachtgever of koper is Nederlands recht van toepassing

.

Hoe werkt een logo Bedrukken?

Borduurbedruk.biz bedrukt uw logo met professionele Transfer Hittepersen.
Borduurbedruk.biz gebruikt professionele textiel om uw digitale logo op transferpapier te printen.

  1. De hittepers wordt op de vereiste temperatuur, druk en perstijd ingesteld.
  2. De te bedrukken T-shirts of te bedrukken poloshirts worden onder de hittepers gelegd.
  3. De transfer wordt op de gewenste positie op de te bedrukken T-shirts gepositioneerd.
  4. De hittepers wordt gesloten en uw logo wordt op het T-shirt bedrukt

Logo bedrukken op bedrijfskleding, werkkleding, promotiekleding, horecakleding , sportkleding en textiel accessoires.

Textiel Transfer kwaliteit en soort
Uw logo op promotiekleding bedrukken of uw logo op sportkleding bedrukken voor Voetbal tenues, Rugby tenues, Hockey tenues, Volleybal tenues, Handbal tenues en Korfbal tenues door de inzet van professionele textiel transfers betekent dat u kunt kiezen uit verschillende kwaliteiten voor textiel bedrukken.

Logo bestand aanleveren
Voor een optimaal resultaat van uw bedrukte logo, ontvangen we graag uw digitale logo in een vectorbestand.(eindigend op CDR, AI,of EPS.).
Wanneer dit niet voorhanden is mailt u ons uw logo in een scherp JPG bestand , en anders mailt u uw logo ( met een zo’n hoog mogelijke resolutie = tenminste 300 dpi) in het bestand dat u wel hebt en kijken wij of dit voldoet.

Kleur code nrs van uw logo aanleveren
We ontvangen graag de PMS kleur code nrs ,welke we voor het bedrukken van uw logo gaan gebruiken.

Tekst aanleveren
Wanneer u tekst aanlevert , graag het door u gebruikte lettertype vermelden
of het lettertype digitaal aanleveren.
Soort textiel transfer
We kunnen uw logo op poloshirts en t-shirts bedrukken in 1 kleur,
uw logo op poloshirts en t-shirts bedrukken in meerdere kleuren en
uw logo op poloshirts en t-shirts fullcolour bedrukken.

Kwaliteit textiel transfer
Borduurbedruk.biz adviseert voor promotiekleding bedrukken en
sportkleding bedrukken de tot 60º wasbare en rekbare Textiel transfer.
Voor Bedrijfskleding bedrukken, werkkleding bedrukken , horecakleding bedrukken
adviseert Borduurbedruk.biz om deze te borduren en anders tenminste
de tot 95º wasbare Textiel Transfer in te zetten.
Daarnaast is het mogelijk vlamvertragende transfers , reflecterende transfers
en transfers met een borduur- cq weef uiterlijk in te zetten waar dit gewenst of vereist is.

Sportnummers en letters
Borduurbedruk.biz heeft voor sportkleding bedrukken standaard nrs en letters beschikbaar.
Deze zijn rekbaar, lichtgewicht, duurzaam.
Grote cijfers 22,5 cm hoog
Kleine cijfers 10cm hoog
Letters voor namen zijn te bestellen.

Levertijd
De eerste productie tbv uw logo op transfers is ca 10-15 werkdagen
We kunnen transfers tbv uw logo voor u op voorrraad houden zodat
de productietijd tot ca 5-werkdagen gereduceerd wordt.

Logo bedrukken
De prijs voor uw logo bedrukken op sportkleding is inbegrepen in de promotiekleding en
sportkleding prijs, die u op elke productpagina terugziet in de staffelkorting tabellen.

×

Hoe werkt een logo Borduren?

Borduurbedruk.biz borduurt logo met professionele, data gestuurde industrie borduurmachines.
Uw bedrijfskleding met logo wordt intern bij Borduurbedruk.biz geborduurd  met de inzit van professioneel data gestuurde industrie borduurmachines

Uw logo borduren betekent dat u kiest voor kwaliteit door duurzaamheid, kleurechtheid en professionele uitstraling.

De garens die Borduurbedruk.biz inzet voor het borduren van uw logo, zijn licht glanzend ,robuust en geschikt voor het industrieel 90º was proces, met behoudt van originele kleuren, dus ook uitermate geschikt voor Horecakleding met logo.

Daarnaast is het mogelijk brandvertragend borduurgaren , metallic goud en zilvergaren, en reflecterend borduurgaren in te zetten
waar dit gewenst of vereist is.

Logo borduren op bedrijfskleding, werkkleding, promotiekleding, horecakleding , sportkleding en textiel accessoires.

Voorbereiding:
Borduurbedruk.biz plant uw bestelling in zodra u uw akkoord heeft gegeven.
Uw digitale logo wordt door Borduurbedruk.biz getransformeerd naar borduurmachine data.
De borduurmachine data van uw logo, de zogenaamde borduurkaart, borduurdata of het borduurbestand, wordt naar de borduurmachine geüpload.
We spannen de kleuren borduurgaren in die we ,zoals met u besproken, voor uw logo gaan gebruiken.
We spannen de door u bestelde bedrijfskleding op, in borduurmachine frames.

Logo borduren op bedrijfskleding:
We plaatsen de borduurmachine frames met uw bedrijfskleding onder de borduurmachines en positioneren de borduurmachine naar de gewenste logopositie.
We starten de borduurmachine waarna uw logo machinaal op uw bedrijfskleding geborduurd wordt.

Badge Borduren
Borduurbedruk.biz levert desgewenst uw logo als geborduurde badge.
Een badge is een los stuk stof waarop we uw logo borduren, waarna we om uw logo heen, een rand borduren in de vorm van een cirkel, een vierkant, een rechthoek of een andere vorm.

De (losse) badge wordt dus niet rechtstreeks op uw bedrijfskleding geborduurd.

De badge kunnen we aan de achterzijde voorzien van een lijmlaag zodat u de badge later door middel van hitte mbv een strijkijzer of hittepers op textiel aan kunt brengen.

Gratis Logo Borduurkaart, Gratis Logo Borduurdata , Gratis Logo Borduurbestand
We rekenen geen kosten voor de logo borduurdata tbv uw logo.
Het borduren van uw logo op bedrijfskleding is gratis of inbegrepen in de bedrijfskledingprijs,
die u op elke productpagina terugziet in de staffelkorting tabellen.

voorbeeld borduren
voorbeeld borduren
×

Hoe werkt staffelkorting?

Zodra u In de Borduurbedruk.biz online bedrijfskledingwebshop een bedrijfskleding, werkkleding, promotiekleding, horecakleding of sportkleding product heeft geselecteerd, zoals beschreven bij het bestelproces, ziet u linksonder op de productpagina 1 tot 3 staffelkorting tabellen.

De prijzen in de staffel tabellen gelden voor het betreffende product, per stuk, bedrijfskleding, werkkleding, promotiekleding, horecakleding of sportkleding allen incl logo.

De prijzen zijn steeds de productprijs, per stuk, incl (gratis) logo.
In de staffelprijs tabellen vindt u de staffelkorting prijzen die per stuk voor het betreffende product gelden , vanaf het aantal stuks dat erboven staat aangegeven.

Er zijn 3 soorten staffelkorting tabellen.

  1. productprijs per stuk incl logo geborduurd
  2. productprijs per stuk incl logo bedrukt in 1 kleur
  3. productprijs per stuk incl fullcolour logo bedrukt

Bespaar met Staffelkorting en doe uw voordeel door uw bestelling voor bedrijfskleding incl gratis logo te plaatsen bij Borduurbedruk.biz.

screenshot staffekorting
Het bestelproces - Zie de rechterbalk op een productpagina.
screenshot staffekorting
De staffelkortingtabel(len) - Zie beschrijving onder een product.
×

Eigen kleding laten Bedrukken of laten Borduren?

Bij Borduurbedruk.biz kunt u ook uw eigen kleding laten borduren of bedrukken.
Selecteert u de bovenstaande link en verstuur vervolgens het ingevulde aanvraag formulier.
We nemen daarna snel contact met u op.

Aanleveren van uw kleding:
De kleding is ontdaan van alle verpakkingen zoals , plastic zakken, kartonnen, spelden, plastic en kartonnen kraagverstevigingen en het bovenste knoopje is los gemaakt.

Transport:
Het Transport (aanleveren en ophalen) wordt door u geregeld tenzij anders overeengekomen.

×